1

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2020

 

Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έτος 2020.

Τα είδη, οι ποσότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο “Μελέτη & ενδεικτικός προϋπολογισμός”.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους χρησιμοποιώντας τα συνημμένα υποδείγματα μέχρι την Παρασκευή 29/5/2020 ώρα 12:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται:

  1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: tpe@dimoskarditsas.gov.gr
  2. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, Καρδίτσα (Δημαρχείο, 2ος όροφος, Γραφείο 2 – Πρωτόκολλο)

με την ένδειξη “Προσφορά για την Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2020”