1

Προμήθεια 4 ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπού εξοπλισμού

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων κλπ εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “SURF” (Sustainable Urban Freight)» για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “SURF”, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 5.262,56 €, δέχεται προσφορές μέχρι την 04/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Με την κατάθεση της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ