Προκύρηξη διαγωνισμού για το έργο: “Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017 – Β’ φάση”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα, 23-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20888
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017 – Β΄ φάση», εκτιμώμενης αξίας 266.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας
Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132
Κωδικός NUTS: EL 611
Τηλέφωνο: 24413 54802
Fax: 24413 54804
email: myl.teo@gmail.com
url: www.dimoskarditsas.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μυλωνάς Θεόδωρος, τηλ.: 2441354872

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κωδικός CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων).

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος έργου: Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017 – Β΄ φάση, Κατηγορίες έργου: Οδοποιίας και Οικοδομικών, Προϋπολογισμός έργου: 330.000,00 € (266.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 63.670,97 €).

Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οδοποιίας 229.012,90 € και οικοδομικές εργασίες 10.629,50 € (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες), αναθεώρηση 129,03 € και Φ.Π.Α. 63.670,97 €.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας, τάξη Α2 και άνω και Οικοδομικά, τάξη Α1 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.320 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 19-07-2018.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από Τακτικά Έσοδα (330.000,00 €).

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
Αλεξάκος Φώτιος