Προκήρυξη της πράξης: «Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

της πράξης:

«Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας», εκτιμώμενης αξίας 787.903,22 € (πλέον του Φ.Π.Α.).

Ο Δικαιούχος Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ότι την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006120245 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 787.332,62 Ευρώ (δαπάνη εργασιών 580.200,90 Ευρώ, ΓΕ και ΟΕ 104.436,16 Ευρώ και απρόβλεπτα 102.695,56 Ευρώ. )

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 15/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας ανέρχεται στο ποσό των 787.903,22 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 977.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου “Έργα (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων”

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 15.759,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Καρδίτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι ΣΑ 082/1/ ΚΑΕ 2018ΣΕ08210027

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/03/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας) Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ. 43132 Καρδίτσα, αρμόδιος υπάλληλος Β. Βασίλογλου (τηλ.: 24413-54876 Φαξ 24413-54804) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας, (αρμόδιος Αλ. Λάππας, τηλ. 24413-54877, Φαξ 24413-54804), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 05/02/2019
Για τον Δικαιούχο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

i