Προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης: «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας», εκτιμώμενης αξίας (με απρόβλεπτα) 57.609,06 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2441354802, Fax: 2441354804, email: ekatsaouni@dimoskarditsas.gov.gr, url: www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Κατσαούνη Ελένη, τηλ.: 2441354874.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Μελετών – Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κωδικός CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος μελέτης: «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας», Προϋπολογισμός μελέτης: 71.435,23 € (609,06πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.826,17 €).

Η σύμβαση αναλύεται στις κατηγορίες μελέτης: 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 105,54 €, 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 29.307,48 €, 9 (Η/Μ Μελέτες) 3.879,07 €, 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 7.399,76 €, 8 (Στατικές Μελέτες) 2.909,30 €, 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) 2.493,69 €, απρόβλεπτα 7.514,23 € και Φ.Π.Α. 13.826,17 €.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 9 (Η/Μ Μελέτες), 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές Μελέτες), 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 7, τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 9, τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 6, τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 8, τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 25, τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα αποδεικνύεται με Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών:

Στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

Στην κατηγορία μελέτης 7, πτυχία τάξεων Β ή ανώτερης

Στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

Στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

Στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

Στην κατηγορία μελέτης 25, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

Επιπλέον, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:

1)   από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.

      Για την κατηγορία μελέτης 07:

–     δύο (2) τουλάχιστον μελέτες για έργα ανάπλασης Δημόσιου χώρου

2)   από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί στην «ομάδα μελέτης»:

–     ένα (1) τουλάχιστον μέλος της ομάδας μελέτης να έχει εμπειρία στο σχεδιασμό παρεμβάσεων δημόσιου χώρου για την προετοιμασία φακέλου πρότασης στην πρόσκληση «Ανοικτά κέντρα εμπορίου» του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014:2020

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 και τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με αποστολή (επί αποδείξει) προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, 43132, Καρδίτσα).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στην πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΣΕ15510065) και από ιδίους πόρους.

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

 Βασίλειος Τσιάκος