Προκήρυξη Διαγωνισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2017

Προκήρυξη Διαγωνισμού
Κληροδοτήματος Βαλταδώρου
για το έτος 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει για το έτος 2017 διαγωνισμό που αφορά την επιλογή Καρδιτσιωτών επιστημόνων και καλλιτεχνών που έχουν διακριθεί για το επιστημονικό και καλλιτεχνικό τους έργο, στους οποίους θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα χρηματοδοτηθούν από το Κληροδότημα Βαλταδώρου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας το έτος 1985 με τις διαθήκες των αδελφών Αντώνιου και Θεοδώρας Βαλταδώρου. Στις εν λόγω διαθήκες ορίζεται η απονομή βραβείων σε γεωπόνους, οικονομολόγους, νομικούς, ιστορικούς, ζωγράφους και λογοτέχνες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.
Για το έτος 2017 θα απονεμηθούν βραβεία, κατόπιν διαγωνισμού, σε καρδιτσιώτες γεωπόνους και ζωγράφους. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι:

 • Να κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.
 • Για την κατηγορία των γεωπόνων να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου.
 • Για την κατηγορία των ζωγράφων να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αξιόλογη καλλιτεχνική εμπειρία.

Α. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών. Πέραν τούτου, μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει στην κινητοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής μας, με στόχο την ανάδειξη και δημοσιοποίηση καινοτόμων ιδεών, η εφαρμογή των οποίων στον αγροτικό και τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
Εκτιμάται ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα βοηθήσει στην ανάδειξη και  συγκέντρωση καινοτόμων ιδεών και επιστημονικών προτάσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας του Νομού Καρδίτσας.
Για τους παραπάνω λόγους, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να αναπτύξουν ιδέες και επιστημονικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρακτική εφαρμογή σε μια αγροτική περιοχή, όπως η Καρδίτσα. Οι ιδέες και επιστημονικές προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της οικονομίας του Νομού Καρδίτσας και να βοηθούν στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας.
Οι τομείς και οι εφαρμογές των καινοτόμων ιδεών και επιστημονικών προτάσεων θα πρέπει να αφορούν:

 • Στην αξιοποίηση των αγροτικών  πόρων, φυτικής και ζωικής παραγωγής καθώς και φυσικών πόρων της περιοχής.
 • Στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών και τον εκσυγχρονισμό της ζωικής παραγωγής, με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
 • Στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και την ανάδειξη νέων μεθόδων παραγωγής που εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας μέσω της μεταποίησης, τυποποίησης και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της διαφοροποίησης της παραγωγής προς προϊόντα με υψηλή ζήτηση.
 • Στην προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας.
 • Στην ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και στην ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών – clusters.
 • Στη βελτίωση των τρόπων διάθεσης των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά.
 • Στην ενίσχυση του Branding των αγροτικών προϊόντων, της προβολής και διαφήμισης αυτών.
 • Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού του πρωτογενούς τομέα και στην ανάδειξη δράσεων  υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.
 • Στην προώθηση του αγροτουρισμού ως μέσου της τουριστικής ανάδειξης της περιοχής και της ενίσχυσης της ζήτησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
 • Στην ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής για όσους εργάζονται στον αγροτικό τομέα.
 • Στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 στον 2ο όροφο και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2017.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει

 1. Την γραπτή εργασία – πρόταση, μεγέθους 30- 60 δακτυλογραφημένων σελίδων.
 2. Το πτυχίο Γεωπόνου (ΠΕ ή ΤΕ).
 3. Ένα βιογραφικό σημείωμα.
 4. Ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9. Αν ο υποψήφιος διαμένει στο σπίτι των γονιών, ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το Ε9 ώστε να αποδεικνύεται  η κατοικία και μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τους γονείς του).

Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων είναι:

 • Η ωριμότητα και πρωτοτυπία της εργασίας ή της πρότασης.
 • Η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησής της. Επισημαίνεται ότι, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων και συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
 • Η συμβολή της πρότασης στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την έκταση των αναμενόμενων θετικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων.  Οι τρείς (3) καλύτερες προτάσεις που θα βραβευθούν θα παρουσιασθούν από τους συντάκτες τους στην εκδήλωση απονομής των βραβείων.
Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 1600 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 1200 ευρώ.  Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2017 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται παρά μόνο αν το ζητηθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών. Πέραν τούτου, μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει στην κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας, με στόχο την ανάδειξη ενός έργου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο του Δήμου μας. Το έργο αφορά στο ποδήλατο και τη χρήση του, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί και ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να φιλοτεχνήσουν ένα έργο με γενικότερο θέμα: Δήμος Καρδίτσας και ποδήλατο. Η προσέγγιση μέσα από τα μάτια του  καλλιτέχνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 στον 2ο όροφο και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2017.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Φωτογραφία / φωτογραφίες του έργου ζωγραφικής  εκτυπωμένες σε μεγάλο μέγεθος ή σε υψηλή ποιότητα ανάλυσης, αν είναι ψηφιακές.
 • Τα στοιχεία ταυτότητας του έργου, όπως τον τίτλο, την χρονολογία δημιουργίας, τις διαστάσεις, την τεχνική και το υλικό, καθώς και μια σύντομη περιγραφή ή ένα σχόλιο της ιδέας του έργου, έως 200  λέξεις.
 • Το πτυχίο, αν υπάρχει.
 • Ένα σύντομο βιογραφικό που να αποτυπώνει και την καλλιτεχνική δραστηριότητα του συμμετέχοντα.
 • Ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9. Αν ο υποψήφιος διαμένει στο σπίτι των γονιών, ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το Ε9 ώστε να αποδεικνύεται  η κατοικία και μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τους γονείς του).

Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων είναι:

 • Η ωριμότητα και η πρωτοτυπία της σύνθεσης του ζωγραφικού έργου.
 • Η χρήση  στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας και του ποδηλάτου  καθώς και η καταλληλότητά του να αποτελέσει το σύμβολο της Καρδίτσας ως πόλης του ποδηλάτου.

Τα έργα τέχνης θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Καλλιτεχνών και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων. Τα τρία (3) καλύτερα έργα θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας και θα φιλοξενηθούν στην Πινακοθήκη.
Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 800 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 600 ευρώ.  Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2017 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται παρά μόνο αν το ζητηθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: τηλ 2441350808 (κα Ναταλία Τζέλλου)