Προεδρείο Δ. Σ. – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι