Πρόχειρος Διαγωνισμός – Προμήθεια Υλικών Ασφάλτου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 8399/ 5/4/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

 Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι  32.000,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η  18/04/2013 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 18/04/2013 και ώρα 12:00.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 1.600,00 ευρώ για όλο το διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του δήμου (ΣΑΤΑ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50721, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ