Πρόχειρος Διαγωνισμός – Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ: 5405/2013

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 35.000,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 15/03/2012 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 15/03/2012 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.750,00 ευρώ για όλο το διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50799, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης & κα Πέτρου Νάντια) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 8 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ