Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ: 2308/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 70.000,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 25/02/2016 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 25/02/2016 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.138,22 ευρώ για όλο το διαγωνισμό (2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ), χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού με κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 2% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας των υπό προμήθεια ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2016 ( σε όσους ανατεθεί όλος ή μέρος του διαγωνισμού ). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του δήμου (ΣΑΤΑ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50799 κ’ 24413-50797, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι Σκούρα Κατερίνα & Κατσαούνος Ιωάννης), διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη ή τους μειοδότες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ