Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ: 2306/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 » για τις υπηρεσίες του δήμου και για τους φορείς του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 73.500,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 24/02/2016 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 24/02/2016 και ώρα 13:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.195,12 ευρώ για όλο το διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά, είναι μέχρι 31/12/2016, εφόσον υπάρξει ανάδοχος. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου & των φορέων του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50711, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ