Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Καρδίτσα 18/7/2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει διαγωνισμό προς ενοικίαση κατάλληλου χώρου για την μεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ