Πρόχειρος διαγωνισμός για τη σίτιση μαθητών του μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Καρδίτσας έτους 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ 31490/ 24-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
«ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ IAN-2015, MAI-2015)»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 64.881,80€, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 08/01/2015 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 08/01/2015 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.148,35 ευρώ για όλο το διαγωνισμό. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/05/2015. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2441350891 fax:24410-42400, αρμόδιοι υπάλληλοι Μπάγκου Μαρία, διεύθυνση Δημοτική Αγορά Καρδίτσας Γραφείο Ι 20 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ