Πρόχειρος διαγωνισμό για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2307/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 59.994,85 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 25/02/2016 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 25/02/2016 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 975,53 ευρώ για όλο το διαγωνισμό χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2016 ( σε όσους ανατεθεί η προμήθεια ). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50799-50797, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι Σκούρα Κατερίνα Κατσαούνος Γιάννης ), διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ