Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Βόλο με τα στοιχεία της διεύθυνσης
  • Εκκαθαριστικό εφορίας