1

Πρωτόκολλο – Γραμματεία

Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις των πολιτών που αφορούν το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας.