1

Προσθήκη κύριου ονόματος (ονοματοδοσία)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα
  • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση