1

Λύση γάμου

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης. Για τις συμβολαιογραφικές πράξεις δεν υπάρχει προθεσμία.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι (ο ένας εκ των δύο) η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου, ή Δικαστική Απόφαση για τη λύση του γάμου
  • Έκθεση επίδοσης της απόφασης ή έκθεση παραίτησης από την άσκηση των ενδίκων μέσων
  • Πιστοποιητικό από τη Γραμ. του Πρωτοδικείου περί της άσκησης ή μη των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων.
  • Διαζευκτήριο της Αρχιεπισκοπής (για θρησκευτικό γάμο)

Η λύση του γάμου γίνεται είται στο Ληξιαρχείο τέλεσης του γάμου, είτε, στο Ληξιαρχείο του Δήμου που εκδόθηκε η απόφαση.