Επαναδημότευση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά