1

Εγγραφή νέας μερίδας ή νέου μέλους [πολιτογράφηση α) ενηλίκου β) ανηλίκου]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • Πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
  • Πιστοποιητικό γάμου, για τους έγγαμους, ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου με τις μεταβολές, (πολιτογράφηση, κτήση ελληνικής ιθαγένειας), σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί στην Ελλάδα
  • Σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτούνται ανάλογα επίσημα έγγραφα της αλλοδαπής ξενόγλωσσα /μεταφρασμένα. Ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω, εντός εξαμήνου.