1

Δήλωση βάπτισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του Ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς
  • Ταυτότητα του δηλούντα

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε το τέκνο, ή να συνταχθεί έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης).