1

Δήλωση θανάτου

 

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το θάνατο
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
  • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
  • Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α” βαθμού συγγένειας.
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

 Για αλλοδαπούς:

  • Διαβατήριο
  • Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο