1

Δήλωση γέννησης

Προθεσμία Δήλωσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τον δηλούντα.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο:

  1.  ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 10ημέρου δηλαδή από την 11η ημέρα μέχρι και την 100η από τη γέννηση
  2.  ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της παραπάνω .

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Δήλωση Γέννησης Μαιευτηρίου
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα
  • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
  • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής