1

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα

Για τα νομιμοποιητικά έγγραφα που καθιστούν νόμιμα διαμένοντες τους πολίτες τρίτων χωρών και κατά συνέπεια επιτρέπουν την τέλεση γάμων μεταξύ αυτών και ημεδαπών ή πολιτών της Ε.Ε. έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την εγκύκλιο 10/2008, εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη εγκύκλιο, ο πολίτης τρίτης χώρας, θεωρείται νόμιμα διαμένων, εάν:

 • έχει εισέλθει με θεώρηση εισόδου και για όσο αυτή ισχύει, ανεξαρτήτως εάν είναι πολλαπλών ή μίας εισόδου ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου του, εφόσον
 • προέρχεται από χώρα που βάσει του κανονισμού 539/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου του εάν έχει εισέλθει με άδεια διαμονής από άλλο κράτος της Ε.Ε.
 • κατέχει άδεια διαμονής ενιαίου τύπου οποιουδήποτε σκοπού ή διάρκειας
 • κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής τύπου Α’
 • κατέχει ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής
 • Είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα τέλεσης γάμου παρέχεται στους πολίτες της Ε.Ε., ανεξαρτήτως εάν αυτοί κατέχουν βεβαίωση εγγραφής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής.

Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λ.π,), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στην χώρα μας (αρμόδια γι’ αυτό είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠ.ΕΣ).

Επικύρωση -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους, ή από Έλληνα δικηγόρο εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954 (235 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
 • Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένα και επικυρωμένα στα Ελληνικά
  • Για όσους γεννήθηκαν Αλεξάνδρεια – Κάιρο – Κων/πολη και έχουν Ελληνική Υπηκοότητα πιστοποιητικό βάφτισης από Πατριαρχείο αντί ΛΠ Γέννησης. Αν δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα αντιμετωπίζονται ως αλλοδαποί.
  • πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους και η δημοσίευση γάμου μπορεί να γίνει και σε αθηναϊκή εφημερίδα.
  • Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 3. Βεβαίωση από οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της Χώρας τους , ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη και επικυρωμένη στα Ελληνικά.(για ορισμένες χώρες Σλοβακίας,Ουκρανίας, Βουλγαρίας, ΗΠΑ, Ρωσία, Εσθονίας, Αγγλία, Μεξικό και Ουγγαρίας υπάρχουν Ρηματικές Διακοινώσεις)
  Εαν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE στο πρωτότυπο και μετά μετάφραση. Απαλλάσσονται από APOSTILE οι χώρες Αυστρία Ισπανία Γαλλία Ιταλία Ελλάδα Λουξεμβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Τουρκία Πολωνία.
  Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας της χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης. Επίσημη μετάφραση αυτών μετά την επικύρωση.
  Ειδικά Για την Αλβανία (για Αλβανούς που πρόκειται να παντρευτούν με Έλληνα πρέπει να βγει πρώτα η άδεια του Έλληνα και στη συνέχεια θα προσκομίσει την άδεια στην Αλβανία για να πάρει βεβαίωση καταλληλότητας για γάμο στην Ελλάδα) και την Γεωργία θέλουν επικύρωση από τις εκεί Ελληνικές Προξενικές αρχές(για Γεωργία ισχύει η σύμβαση χάγης)
  Για Αιθιοπία Αλγερία Ινδονησία Ιράκ Ιράν Κονγκό Λιβύη Μαρόκο Σουδάν Φιλιππίνες Αφγανιστάν Γκάνα Ερυθραία Μαλί Μπαγκλαντές Σενεγάλη Σριλανκα επικύρωση μόνο από έμμισθες προξενικές αρχές στη Ελλάδα. Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)
 6. Παράβολο χαρτοσήμου ΓΆΜΟΥ- ένα για κάθε άδεια γάμου.
 7. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Για τις χώρες Γερμανία Αυστρία Ισπανία Ελλάδα Λουξεμβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ελβετία Τουρκία Ιταλία Μολδαβία δίδεται αντί για άδεια γάμου Πιστοποιητικό Ικανότητας Γάμου χωρίς σφραγίδα Χάγης.