Ανάκτηση πατρικού επωνύμου

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/02/1983

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για την ανάκτηση πατρικού επωνύμου
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη