Αλλαγή επωνύμου (εξελληνισμός επωνύμου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Παράβολο 15€
  • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα