1

Άδεια τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
  • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)