1

Άδεια πολιτικού γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

  β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 • Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα). (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
 • Παράβολλο χαρτοσήμου για γάμο από τη Δ.Ο.Υ. , ένα για κάθε άδεια γάμου
 • Ταυτότητες.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Καρδίτσα, ορίστηκε η  Πέμπτη κάθε εβδομάδας και από ώρας 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους, η τέλεση μπορεί να γίνει σε άλλη ώρα, ή άλλη ημέρα της εβδομάδος, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την τέλεση πολιτικών γάμων Δημάρχου ή Αντιδημάρχων.

 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου στην Καρδίτσα επιβάλλεται τέλος 35€.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού.
 • Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες