Άδεια πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

  1.   Αίτηση
  2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  7. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  8. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα του Βόλου και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
  9. Παράβολο χαρτοσήμου γάμου