1

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2021