1

Πίνακας οριστικής κατάταξης σχολικών καθαριστριών

Οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2022