1

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
  • Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
  • Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου
  • Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
  • Την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας
  • Την εποπτεία του προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
  • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας