ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών
►Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
►Τη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

►Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων
►Την καταγραφή, σχεδιασμό και επιμέλεια των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.)

►Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
►Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
►Την έκδοση οικοδομικών αδειών
►Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
►Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
►Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
►Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
►Τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής

Nα λαμβάνει γνώση των υποδείξεων και να υπογράφει τα βιβλία των Τεχνικών Ασφαλείας του Δήμου Καρδίτσας, ως εργοδότης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. 1568/1985

► Το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
► Τη λειτουργία του προγράμματος “Διαύγεια”
► Τη λειτουργία της εφαρμογής “My Karditsa app– Δήμος Καρδίτσας”

► Tην ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ

► Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

► Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.