1

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
 • Τη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων
 • Την καταγραφή, σχεδιασμό και επιμέλεια των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.)
 • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
 • Τη μελέτη, διαχείριση  και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
 • Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
 • Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
 • Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
 • Τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής
 • Nα λαμβάνει γνώση των υποδείξεων και να υπογράφει τα βιβλία των Τεχνικών Ασφαλείας του Δήμου Καρδίτσας, ως εργοδότης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. 1568/1985
 • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας