ΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την καταγραφή και συγκέντρωση αιτημάτων πολιτών που άπτονται της βελτίωσης ποιότητας της ζωής τους, την οριζόντια επικοινωνία – συνεργασία με τους καθ΄ύλην αντιδημάρχους που προΐστανται των αντίστοιχων υπηρεσιών, για την επίλυσή τους.

Τον συντονισμό των υπηρεσιών που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη (ηλεκτροφωτισμός, μικροεπισκευές, μικροσυντηρήσεις , συντήρηση αγροτικών δρόμων κλπ)

Την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

Την εποπτεία και ευθύνη προγραμματισμού λειτουργίας των μηχανημάτων του Δήμου