1

ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου του τμήματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
  • Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
  • Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της δημοτικής αστυνομίας  και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
  • Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας