ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου του τμήματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

►Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της δημοτικής αστυνομίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

► Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας
►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.