ΜΟΥΤΑΡΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών
►Τα θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λ.π.)

►Την εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου

►Τη διαχείριση Αρχείων του Δήμου

► Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου

► Την υπογραφή αποφάσεων πρόσληψης προσωπικού, πλην τακτικού

► Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

β) Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου, ως εξής:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος