1

ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 • Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • Το συντονισμό των δράσεων για την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα των δενδροφυτεύσεων
 • Το συντονισμό της εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των δασικών πόρων στην περιοχή του Δήμου
 • Το συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Δήμου, φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών για την βελτίωση του αστικού πρασίνου
 • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 •  Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 •  Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος