ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

image_print
24413 50736kourkounasv@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Την ψηφιακή πολιτική και τις διαδικτυακές εφαρμογές με στόχο την ενίσχυση της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών και συγκεκριμένα:

Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.
Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δημοτικού οδοφωτισμού.
Την προώθηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση χρήσης του ποδηλάτου και στην ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Τις δράσεις που αφορούν στη Νεολαία και συγκεκριμένα:

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω:

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Στον ορισθέντα αντιδήμαρχο ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:

Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του αντιδημάρχου συμπεριλαμβάνονται και αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.