ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών

► Τη διαχείριση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

► Τη διαχείριση και περισυλλογή αδέσποτων ζώων

Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας

β) Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, ως εξής:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος