1

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
  • Τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (εμποροπανηγύρεις)
  • Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
  • Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114/Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114/Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των έγγραφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία
  • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας
  • Την έκδοση αδειών για καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων