Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ««ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ – ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)» στα πλαίσια της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Ε.Β.Υ.Σ.» του Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020»», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην γραφεία της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οδός Ν. Πλαστήρα 62, την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο: Βάϊο Τίγκα, Δ/νση Ν. Πλαστήρα 62, τηλ: 2441354721, email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας https://dimoskarditsas.gov.gr/. Η παρούσα περίληψη θ’ αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Δημαρχεύων

Αριστοτέλης Σπάνιας