1

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Καρδίτσας της Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5029802 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για το έτος 2021, ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην γραφεία της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οδός Ν. Πλαστήρα 62, στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο: Βάϊο Τίγκα, Δ/νση Ν. Πλαστήρα 62, τηλ: 2441354721, email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας https://dimoskarditsas.gov.gr.

Η παρούσα περίληψη θ’ αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Τσιάκος