Περίληψη διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 11/08/2023
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Αρ.Πρωτ 23090

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2023

Ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας
∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε εξ αναβολής επαναληπτική φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 249, 250 & 251/2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Καρδίτσας, αντίστοιχα για α) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών β) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής παραγκών γ) ανάδειξη πλειοδότη για μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2023 έως 26/10/2023.
Η εξ αναβολής επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη στο ∆ημαρχείο στην αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο), ενώπιον της Επιτροπής ∆ημοπρασιών.
Οι ώρες της δημοπρασίας καθορίζονται ως εξής:
α) Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών, από 09:30 έως 10:00
β) Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής παραγκών, από 10:00 έως 10:30
γ) Για την εκμίσθωση χώρου για Λούνα Παρκ, από 10:30 έως 11:00.
Το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων του ∆ήμου Καρδίτσας που βρίσκεται στο ∆ημαρχείο (δ/νση Μυρμιδόνων 2, ΤΚ 43131) στον 1ο όροφο (τηλ. 24413 50763, 50764). Επίσης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Καρδίτσας http://www.dimoskarditsas.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την ημέρα της δημοπρασίας τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) λεπτά της ώρας πριν από αυτή.

Ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας

Βασίλειος Τσιάκος