Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού τροφίμων 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 Τ.Κ. 43131

Πληροφ.: Τηλ. : 24413-50797-796
Fax : 24413-50721
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr / katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 18210/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017
ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.960,23€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα από τις 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31-12-2017.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.3. Συνεταιρισμοί. 4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., (530,70€ για ολόκληρο το διαγωνισμό). Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2017. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.karditsacity.gr ή www.dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 24413-54721-50797-799 ΦΑΞ 24413-50721 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ