Περίληψη Διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 26/09/2017
Αρ.Πρωτ 16511

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017

Ο Δημαρχεύων Καρδίτσας

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 319, 318 & 317/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, αντίστοιχα για α) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής παραγκών β) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών γ) ανάδειξη πλειοδότη για μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2017 έως 26/10/2017.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 16 Οκτωβρίου 2017 επίσης ημέρα Δευτέρα.

Οι ώρες της δημοπρασίας καθορίζονται ως εξής:

  • Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής παραγκών, από 09:00 έως 09:30
  • Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών, από 09:30 έως 10:00
  • Για την μίσθωση χώρου για Λούνα Παρκ, από 10:00 έως 10:30.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Δημ. Περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας (τηλ. 24413 50763, 50764). Επίσης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας http://dimoskarditsas.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την ημέρα της δημοπρασίας.

Ο Δημαρχεύων Καρδίτσας
Ιωάννης Σβάρνας