Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα έτους 2021

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα έτους 2021» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (Σταυρός Καρδίτσας, τηλ. 24413 52313, 24413 52312, 24413 52319), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των κατηγοριών των παροχών.

Για την τελική κατακύρωση της παροχής θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

TΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ