Παρεμβάσεις σε τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Καρδίτσας

Τη σύμβαση του έργου “Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στις Τοπικές Κονότητες της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας” υπέγραψε μαζί με τον ανάδοχο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός, παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Φιλ. Κωτούλα.
Το έργο, προϋπολογισμού 80.000 €, χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ/13 του Δήμου και προβλέπει τις παρακάτω παρεμβάσεις, ανά Τοπική Κοινότητα:

  1. Στην Τ.Κ. Αγιοπηγής : Αποπεράτωση κατασκευής κοινοτικού δρόμου (κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ., κατασκευή σωληνωτού τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ 1000mm, πλήρως εγκυβωτισμένες με σκυρόδεμα και κατασκευή περίφραξης με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ και συρματόπεγμα με τετραγωνική οπή στο παλιό κοινοτικό γραφείο.
  2. Στην Τ.Κ. Ρούσσου : Αποπεράτωση αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm βόρεια της Κοινότητας.
  3. Στην Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου : Αποπεράτωση αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ400mm πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
  4. Στην Τ.Κ. Αρτεσιανού : Κατασκευή περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ και συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή.
  5. Στην Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δημοτικό δρόμο (οδός Υψηλάντου), προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους και στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σωλήνα.

Στο έργο περιλαμβάνονται γενικά μικροσυντηρήσεις και μικροεπισκευές.