Παραχώρηση θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου από το Δήμο Καρδίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 5043
Καρδίτσα, 29/04/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου από το Δήμο Καρδίτσας

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Καρδίτσας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καραΐσκάκη, στη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη, μπροστά από το εστιατόριο Έλατος.

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

 • α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
 • β) πολύτεκνοι, και
 • γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Η ανωτέρω θέση του περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους 40,00 €/τ.μ. ετησίως, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Η θέση θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους με μόνο το εισοδηματικό κριτήριο. Αν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι έχουν το ίδιο χαμηλότερο εισόδημα, τότε μεταξύ τους θα γίνει κλήρωση από το Δήμο.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στον κο Ράϊκο Απόστολο (2441350884), από 01/04/2016 μέχρι 15/04/2016 τα εξής δικαιολογητικά:

Άτομα με Αναπηρία,

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

Πολύτεκνοι

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

Πολεμιστές Κύπρου

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ