Ορθή επανάληψη πινάκων κατάταξης της ΣΟΧ 1/2023

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Κοινοτήτων, ανακοινώνει (ορθή επανάληψη) τον πίνακα κατάταξης, βαθμολογίας και επιλογής προσωπικού του κωδικού θέσης 101 (Δ.Ε. Υδραυλικών) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.