1

Ορισμός Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα από 01.11.2017 μέχρι 31.08.2019 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΑΔΑ: 66ΒΕΩΕΗ-2ΣΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καρδίτσα 31.10.2017
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 19270

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα από 01.11.2017 μέχρι 31.08.2019 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1618

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αφού έλαβε υπόψη:

  •  Tις διατάξεις του άρθρου 58, 59 & 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α’), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου
  •  Την υπ΄αριθ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010» (ΦΕΚ 955/2014, τ. Β’), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Καρδίτσας ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιους σαράντα επτά (56.747) κατοίκους
  •  Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 Ν. 4483/2017
  •  Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρδίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
  •  Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
  •  Τη δομή και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας & των Δημοτικών Νομικών Προσώπων
  •  Την υπ’αριθμ. 174/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019 και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 174/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019 ως προς την ανάθεση κατά τόπον αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης για λόγους αποτελεσματικότερης ανακατανομής αυτών, δεδομένου ότι το εύρος των καθ’ύλην αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνου Ξυλομένου είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο ψηφιακής πολιτικής, καινοτομίας και δράσεων νεολαίας και κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Κουρκούνα του Ζήση για το χρονικό διάστημα από 01.11.2017 μέχρι 31.08.2019 και του μεταβιβάζει :

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ψηφιακή πολιτική και τις διαδικτυακές εφαρμογές με στόχο την ενίσχυση της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών και συγκεκριμένα:

Το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
● Τη λειτουργία του προγράμματος “Διαύγεια”
Τη λειτουργία της εφαρμογής “My Karditsa app– Δήμος Καρδίτσας”

Tην ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.

Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

2. α) Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.

β) Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δημοτικού οδοφωτισμού.

γ) Την προώθηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση χρήσης του ποδηλάτου και στην ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

3. Τις δράσεις που αφορούν στη Νεολαία και συγκεκριμένα:

Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.)

Την ενημέρωση των νέων της πόλης για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης

Την διασύνδεση και συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας με βασικό στόχο την άμβλυνση και επίλυση των προβλημάτων των νέων.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω:
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

Γ. Ο ανωτέρω ορισθείς αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Στον ορισθέντα αντιδήμαρχο ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
Η θεώρηση γνησίου υπογραφής
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό
Η χορήγηση των αδειών απουσίας του προσωπικού των υπηρεσιών που έχει υπό την εποπτεία του

ΣΤ. Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του αντιδημάρχου συμπεριλαμβάνονται και αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 59 παρ. 6 Ν. 3852/2010).

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ